Newsletter pravilnik

LIČNI PODACI su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

LICE je fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, neposredno ili posredno, a naročito pozivanjem na ličnu identifikacionu oznaku ili jednu ili više karakteristika koje su specifične za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog lica, koje je starije od 15 godina.

OBRADA LIČNIH PODATAKA je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši na ličnim podacima.

ZBIRKA LIČNIH PODATAKA je strukturalno uređen skup ličnih podataka koji su predmet obrade i koji mogu biti dostupni u skladu sa propisanim kriterijumima.

KORISNIK LIČNIH PODATAKA je svako fizičko ili pravno lice, koji imaju pravo da obrađuju lične podatke, a nije lice čiji se lični podaci obrađuju, prvobitni rukovalac zbirke ličnih podataka, obrađivač ličnih podataka ili lice zaposleno kod rukovaoca zbirke ličnih podataka ili obrađivača ličnih podataka.

OBRAĐIVAČ LIČNIH PODATAKA je privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome rukovalac zbirke ličnih podataka povjerava, da u njegovo ime vrši poslove u vezi sa obradom ličnih podataka.

SAGLASNOST je slobodno data izjava u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, kojom lice nakon što je informisano o namjeni obrade, izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju za određenu namjenu.

IDENTITET I KONTAKT RUKOVAOCA PODACIMA
Office Shoes Mne d.o.o.
Cetinjski put bb
81000 Podgorica
Telefon: 020/221-184
E-mail: webshop@officeshoes.me

SVRHA NAMJERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE
Svrha obrade je slanje promotivnih materijala i obavještenja o popustima i prodajnim podsticajima i obavještenja o novim kolekcijama.
Pravni osnov je pristanak lica na obradu podataka na osnovu člana 13. Stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtjev lica na koje se podaci odnose, prije zaključenja ugovora.

PODACI KOJE ĆE RUKOVAOC PRIKUPLJATI I OBRAĐIVATI
1.elektronska adresa
2.pol

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI
Office Shoes d.o.o podatke o ličnosti čuva trajno ili do opoziva pristanka na obradu podataka.

DUŽNOST RUKOVAOCA PODACIMA
Podatke koje prikupi obrađuje na način koji obezbjeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Lice koje daje podatke u svakom momentu može da traži opoziv obrade podataka kao i pristup podacima, ispravku ili brisanje njegovih podataka, ima pravo da ograniči obradu podataka, kao i pravo na prigovor, pritužbu Povjereniku i pravo na prenosivost podataka. Lice čiji se podaci obrađuju takođe ima pravo na obavještenje ako su podaci o njemu otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka.

 

X