Kodeks trgovca

Prihvaćajući značaj odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata, kao nužne pretpostavke za efikasno funkcionisanje tržišta; podstičući razvoj kvalitetnog poslovnog ambijenta i lojalne konkurencije između poslovnih subjekata i sa poslovnom sredinom u kojoj subjekti djeluju; promovišući odgovarajuću brigu za životnu sredinu, a na osnovu člana 61 stav 2 tačka 14 Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni list CG”, br. 2/2014. 6/2014-ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019) i odredbi Statuta “OFFICE SHOES MNE” d.o.o. Društva za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import, Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), izvršni direktor Društva, dana 01.06.2020. godine, donosi sljedeći:

KODEKS POSLOVNE ETIKE

PREDGOVOR

Sa tradicijom dužom od 20 godina kompanija “OFFICE SHOES MNE” d.o.o. predstavlja međunarodni specijalizovani lanac multibrend prodavnica obuće sa više od 180 maloprodajnih objekata širom Evrope i regiona.

Od osnivanja 1996 godine do danas, preduzeće je prešlo dug i uspješan razvojni put, što je rezultat kvalitetno osmišljene poslovne i investicione politike uprave preduzeća.
U Crnoj Gori “OFFICE SHOES” trenutno posjeduje 4 maloprodajna objekta koja se nalaze na najboljim lokacijama, i koji u svojoj ponudi imaju širok asortiman svjetski poznatih brendova koji se neprestano dopunjuje, čime smo Vam omogućili lak pristup visoko kvalitetnoj obući.
Savremen i moderan koncept po kojem su urađene naše prodavnice doprinosi da veliki izbor najkvalitetnije obuće, za sve uzraste i generacije bude vidno izložen.

Misija naše kompanije jeste da budemo najbolji trgovački lanac u regionu, koji će biti standard i mjerilo kvaliteta ali i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja.
Kao privredni subjekat sa značajnim učešćem na tržištu Crne Gore i regiona, obezbjeđujemo odgovorno ponašanje, uzajamno povjerenje i poštovanje kako unutar kolektiva, tako i u odnosu sa partnerima i krajnjim potrošačima.

S toga naše osnovne vrijednosti naglašavaju značaj poslovanja sa integritetom i preuzimanje odgovornosti za pravilno postupanje u svim situacijama.

I UVOD
Član 1

Svrha Kodeksa poslovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti Društva u duhu dobrih poslovnih običaja i morala, načelu savjesnosti i poštenja, kao i da omogući transparentnost poslovanja Društva.
Obavljanje poslovnih aktivnosti u skladu sa zahtjevima poslovne etike i standardima poslovnog morala, dio je poslovne politike Društva.
Društvo nastupa sa poštenjem i integritetom u pogledu cjelokupnog poslovnog ponašanja prema zaposlenima, potrošačima, kupcima, dobavljačima i konkurentima.
Rukovodeći se osnovnim etičkim principima u poslovanju, Društvo preduzima odgovornost kako bi obezbijedilo da njegova djelatnost ni na koji način, direktno ili indirektno, ne dovede u pitanje kršenje ljudskih prava. Društvo čini sve da obezbijedi da njegovi zaposleni kroz redovne obuke postanu svjesni obaveza Društva u pogledu poštovanja ljudskih prava, prava potrošača, kao i spostvenih prava i obaveza.
Težeći ka sprovođenju ove politike, Društvo je u stalnom nastojanju da gradi odnose sa poslovnim partnerima koji poštuju iste vrijednosti i koji se u redovnom poslovanju rukovode etičkim principima.
Društvo naročitu pažnju poklanja poštovanju prava potrošača i kao prioritet u svom redovnom poslovanju uzima apsolutnu primjenu Zakona o zaštiti potrošača, sa primarnim ciljem da svi potrošači pod jednakim uslovima u okviru zakonitog postupka mogu da ostvare svoja prava zagarantovana ovim Zakonom..
U tu svrhu, Društvo je, mimo zakonskih prava, sebi postavilo skup strogih etičkih vrijednosti kojima se rukovodi u poslovanju.

 

II LICA NA KOJA SE KODEKS ODNOSI
Član 2

Ovaj Kodeks obavezuje Društvo i sve zaposlene u Društvu, kao i sve dobavljače, podugovarače, konsultante i druge saradnike. Društvo očekuje da lica na koja se ovaj Kodeks odnosi prenesu vrijednosti i obaveze utvrđene ovim Kodeksom na svoje zaposlene i podugovrače koji obavljaju poslove sa Društvom, te da obezbijede da ista prihvate i primjenjuju ovaj Kodeks. Društvo očekuje od svih lica na koja se Kodeks odnosi da se pridržavaju istih vrijednosti i obaveza navedenih u ovom Kodeksu, kojih se i samo Društvo pridržava.III TEMELJENE VRIJEDNOSTI DRUŠTVA
Prava zaposlenih

Član 3

Društvo prevashodno poštuje sva prava koja zaposlenima pripadaju shodno Zakonu o radu, Opštem kolektivnom ugovoru, Ugovoru o radu i svim drugim međunarodnim i domaćim propisma.

Društvo poštuje sva ljudska prava proklamovana domaćim zakonodavstvom, kao i međunarodnim pravnim dokumentom, Deklaracijom Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i svim drugim međunarodnim pravnim aktima iz ove oblasti koji su ratifikovani u Crnoj Gori.

 

Životna sredina
Član 4

Društvo od svih lica koji su obuhvaćeni ovim Kodeksom očekuje da svoje poslovanje i svoje aktivnosti obavljaju sa namjerom da zaštite i očuvaju životnu sredinu kao i da smanje i eliminišu otpad svih vrsta, uključujući vodu i energiju na izvoru, ili u postupcima kao što su materijalna supstancija, očuvanje, reciklaža, mijenjanje proizvodnje, održavanje i procesiran rad objekata.

 

Bezbijednost i zdravlje na radu
Član 5

Društvo od svih lica koji su obuhvaćeni ovim Kodeksom očekuje da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskim aktima, da uspostavi i primjenjuje savremene zdravstvene, obrazovne, socijalne, organizacione i druge mjere i sredstva za otklanjanje rizika od povreda zaposlenih.

 

IV PRINCIPI I PRAVILA POSLOVNE ETIKE
Član 6

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumijeva, ali se njima ne ograničavaju na sljedeća načela:
1. Profesionalno obavljenja poslovne djelatnosti;
2. Savjesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. Obavljanje registrovanih djelatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
4. Korišćenje dopuštenih sredstava za realizaciju poslovnih ciljeva;
5. Poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
6. Čuvanje poslovne tajne;
7. Izbjegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. Obavljanje poslovnih aktivnosti na način na koji se ne nanosi šteta postojećim članovima Društva;
9. Obavljanje poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrijednost kapitala Društva;
10. Uzdržavanje od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. Ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
12. Rješavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastavi saradnja i poslovni odnosi.

 

V ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA
Član 7

Lica obuhvaćena ovim Kodeksom će se strogo pridržavati svih važećih antimonopolističkih zakona, Zakona o unutrašnjoj trgovini i svih drugih zakona, pravila i propisa vezanih sa monopolom, nelojalnom konkurencijom, sprečavanje trgovine konkurencije i odnosima sa konkurentima i kupcima. Ista neće sklapati sporazume sa konkurentima, niti sa drugim privrednim subjektima koja mogu nepravedno da utiču na konkurenciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na fiksiranje cijena ili raspodijele tržišta.
Od lica obuhvaćenih ovim Kodeksom se očekuje da uvijek biraju i sarađuju sa dobavljačima koji posluju sa Društvom na otvoren i pošten način, na osnovu zasluga svih lica, kvaliteta i vrijednosti proizvoda i usluga bez posebnih pogodnosti za njih ili njihovu porodicu ili prijatelje. U skladu sa tim, zaposleni ne smije da ima finansijski interes ili neki drugi odnos sa bilo kojim dobavljačem koji može da utiče ili djeluje na obavezu zaposlenog na postupanje u najboljem interesu Društva.


VI ZABRANA KORUPCIJE
Član 8

Lica obuhvaćena ovim Kodeksom moraju poštovati sve važeće zakone u vezi sa zabranom korupcije svih državnih službenika. U vezi sa bilo kojom transakcijom Društva ili transakcijom koja na neki način uključuje Društvo, lice obuhvaćeno ovim Kodeksom ne smije da preda bilo kakvu vrijednost, direktno ili indirektno, bilo kom državnom službeniku ili namješteniku, zaposlenom koji radi za pravno lice pod direktnom ili indirektnom kontrolom Vlade ili političku partiju, kako bi dobio koju neprikladnu korist ili prednost. Lica obuhvaćena ovim Kodeksom moraju imati pismeni trag svojih uplata (uključujući i sve poklone, obroke, zabave ili bilo koju drugu vrijednost) koje su učinjene u ime Društva ili sredstava koje je Društvo obezbijedilo. Lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom u obavezi su da dostave kopije dokaza o svim uplatama na zahtjev Društva. Zaposleni u Društvu ne smiju da prihvate ništa od strane dobavljača što se ne može tumačiti kao uobičajena poslovna gostoljubljivost i što može da se smatra razumnim i prikladnim u određenim okolnostima. Uobičajeni poslovni obostrani znaci pažnje su obično prihvatljivi, ali dobavljači ne treba da nude zaposlenima u Društvu neprimjerene i skupe poklone, obroke ili zabavu koja može da izgleda kao neprimjereni uticaj na donošenje odluka. Pokloni u novcu, kao i u ekvivalentima novca poput poklon kartica, nikada nijesu dozvoljeni. Pokloni i zabava za dobavljače moraju podržavati legitimne poslovne interese Društva i trebaju da budu razumni i prikladni u određenim okolnostima. Zaposleni u Društvu su dužni da u svakoj situaciji uzmu u obzir pravila ponašanja u odnosu na dobavljače, a koji se odnose na primanje poklona i organizovanje zabava.

 

VII POLITIKA PRIVATNOSTI
Član 9

Društvo poštuje obavezu čuvanja povjerljivih informacija. Podatke koje su treća lica okarakterisala kao povjerljive, sa kojima Društvo dolazi u kontakt prilikom obavljanja svoje djelatnosti, čuvaće kao svoje sopstvene i nakon okončanja radnog i ugovornog odnosa, sve dokle je taj podatak povjerljiv.
Društvo preduzima sve potrebne mjere kako bi informacije koje sazna bile sigurne, što očekuje od svih lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni Društva, kompanije koje su pružaoci usluga i poslovni partneri koji su svi obavezni da čuvaju povjerljive informacije, imaju pristup istima.

 

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene Kodeksa
Član 10

Društvo zadržava pravo da vrši izmjene i dopune ovog Kodeksa, kojih su lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom takođe dužna da se pridržavaju.

 

Odnos prema Zakonu i drugim Kodeksima
Član 11

Kodeks ne utiče na primjene zakona kojima se reguliše status, prava i obaveze kruga lica na koje se ovaj Kodeks odnosi.
Lica na koja se ovaj Kodeks odnosi u obavezi su da se pridržavaju svih važećih zakona, pravila i propisa u Crnoj Gori, kao i da održavaju sistem permanentnog praćenja usaglašenosti sa tim zakonima, pravilima i propisima. U slučaju da su zahtjevi iz ovog Kodeksa blaži u odnosu na nacionalno zakonodavstvo države, lice na koje se Kodeks odnosi je uvijek u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo,koje u tom slučaju ima primat u odnosu na Kodeks.

 

Primjena i stupanje na snagu
Član 12

Ovaj kodeks stupa na snagu i počinje da se primjenjuje dana 01.06.2020. godine i biće objavljen na Oglasnoj tabli Društva kao i na internet stranici Društva.

X